Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018: NOVETATS EN L’ÀMBIT SOCIAL I LABORAL

05-07-2018,00:29:00

Amb efectes des del 5 de Juliol del 2.018, trobem:

1. Increment del percentatge aplicable a la base reguladora de la pensió de viudetat en determinats supòsits.

Els que no obtinguin cap altra pensió pública tindran un increment del 56% i fins al 1 de Gener del 2019 que arribarà al 60%.


2. Increment addicional de les pensions

En parlarem en properes notícies.


3. Dret a la suspensió del contracte per paternitat durant 5 setmanes

En els supòsits de naixement de fill, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d), ET el treballador tindrà dret a la suspensió del contracte per paternitat durant cinc setmanes, ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquesta suspensió és independent del gaudi compartit dels períodes de descans regulats en els apartats 4 i 5.


4. Ajuda econòmica d'acompanyament i ajuda econòmica d'acompanyament a joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Es regula com a mesura d'activació i inserció laboral de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, regulat en el capítol I del títol IV de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, una ajuda econòmica d'acompanyament per a joves amb baixa formació que compleixin les condicions establertes.


5. Incentivació de la ocupació autònoma en municipis amb menys de 5.000 habitants.

Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte pròpia

En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat a l'inici de l'activitat constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d'aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, establertes de forma genèrica, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no són aplicables les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial contemplades.
Per beneficiar-se d'aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de complir una sèrie de requisits.


Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social per persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte pròpia.


6. Subsidi extraordinari per atur,  per persones aturades i inscrites com a demandants d’ocupació i complint una sèrie de requisits.


7. Bases i tipus de cotització i acció protectora en el S.E. de Treballadors de la Llar

Des de l'any 2014 fins a l'any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala s'actualitzaran en idèntica proporció a l'increment que experimenti el salari mínim interprofessional en cada un d'aquests anys.
A partir de l'any 2024, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran d'acord amb el que estableix l'article 147 d'aquesta llei, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.


8. Pugen les quotes mínimes i màximes dels autònoms a partir de l’1 d’Agost.

- La base màxima de cotització serà de 3.803,70 euros mensuals (el que implica un increment de 52.50 euros sobre la quantitat fins al moment 3.751,20 euros-).


- La base mínima de cotització és de 932,70 euros mensuals. (El que implica un increment de 12,90 euros sobre la quantitat fins al moment -919,80 euros-) Quota de 278,88€.


9. Prestació econòmica en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques i organismes i entitats públiques que en depenen de les mateixes.

Es reconeix la possibilitat que cada Administració Pública, prèvia negociació col·lectiva, determini les retribucions a percebre pel personal al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal i en aquelles en què s'hagi expedit llicència per malaltia.
 

 Adjuntem enllaç a la publicació del: Boletín Oficial del Estado de 4 de julio, publica la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018:

https://www.iberley.es/legislacion/ley-6-2018-3-jul-presupuestos-generales-estado-ano-2018-25926874

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2024