Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS

29-09-2022,09:48:33

El passat 26 de juliol es va aprovar en Consell de Ministres i amb els interlocutors socials CEOE, Cepyme, CCOO i UGT, i amb les organitzacions d’autònoms LLIGA, UATAE i UPTA, el Reial Decret-llei 13/2022 pel qual es modifica el sistema de cotització dels autònoms i ara es basa en els rendiments nets.

Aquest nou sistema s'aplicarà a partir del proper 1/1/2023 i en els propers 3 anys es desplegarà progressivament un sistema de 15 trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets de l'autònom. L'objectiu és equiparar prestacions entre el règim general i el d'autònoms.

· Com es calculen els rendiments nets? Deduint dels ingressos totes les despeses produides en l'exercici de l'activitat i necessaris per a l’obtenció d’ingressos de l’autònom. Sobre aquesta quantitat, s’aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% pels autònoms societaris). El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent. Us adjuntem la taula per visualitzar millor ingressos, bases i quotes.

"- Autónomo persona física: de acuerdo con lo previsto en las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el cálculo del rendimiento neto de la actividad como autónomo, más la cuota de autónomos y a esta cantidad restarle el 7%.

- Autónomo societario [art. 305.2.b) de la LGSS]: se computarán la totalidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre Sociedades, una participación igual o superior al 33 % del capital social o teniendo la condición de administrador, una participación igual o superior al 25%, así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su actividad en dichas entidades."

Els treballadors autònoms amb rendiments per sota del SMI pagaran quotes reduïdes. També s'aplica una quota bonificada pels nous autònoms, de 80€ durant 12 mesos, extensible a altres 12 mesos addicionals quan els ingressos nets continuïn sent baixos.

Si durant l'any la previsió de rendiments varia, es poden canviar les bases de cotització fins a 6 cops. I una vegada finalitzi l'any natural, la TGSS i Hisenda creuran dades dels rendiments comunicats i els reals. Si haguéssiu triat una base inferior a la que us corresponia, l'Administració us comunicarà l'import que heu d'abonar per cotitzar per sota, o si fos superior, us retornaran d'ofici la diferència.

Aquells que veniu gaudint de Tarifa Plana, es podrà continuar aplicant fins que s'esgoti.

La Reforma també inclou protecció si l'autònom cessa de la seva activitat ja que s'amplien les modalitats de cessament d'activitat per a millorar la cobertura de diferents contingències.

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2024