Àrea clients
Usuari
Contrasenya
Català  /  Castellano
Notícies

NOUS PERMISOS I DRETS DE CONCILIACIÓ FAMILIAR

03-01-2024,15:11:14

 

El Real Decret – Llei 5/2023, del 28 de juny,  ha inclòs diverses mesures importants relacionades amb l’àmbit laboral, entre els quals s’hi troben els nous permisos i drets de conciliació familiar, els quals fan referència a l’adaptació de jornada, a les parelles de fet, a la reducció de jornada, etc.

Així doncs, es tracta de la incorporació de cinc permisos, els quals es classifiquen de la següent manera:

Permís de 5 dies retribuïts a l’any:

Tenint en compte que fins ara eren 2 dies, doncs ara s’han ampliat a 5 dies per accident  o malaltia greu, hospitalització, o bé, intervenció quirúrgica sense ingrés, però amb repòs domiciliari. Els beneficiaris són les persones treballadores que convisquin amb les persones que requereixen les cures al mateix domicili i també les parelles de fet en l’àmbit del permís, així com els familiars consanguinis de la parella de fet.

Permís de 4 dies per causes de “força major”:

Es tracta d’un nou permís retribuït de 4 dies a l’any per absentar-se de la feina per causes de “força major”, quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin indispensable una presència immediata.

Aquest permís es recollirà en el conveni col·lectiu de l’empresa, o en cas que no sigui així, per acord entre l’empresa i els representants legals dels treballadors. És important que la persona treballadora aporti un justificant del motiu.

Permís parental de 8 setmanes:

Aquest nou permís es crea per tal d’ajudar amb la qüestió de la cura dels fills o dels menors acollits per més d’un any, per tant, en seran beneficiaris els progenitors o tutors legals treballadors que tinguin menors a càrrec d’entre 0-8 anys. Per sol·licitar-lo, la persona interessada haurà de notificar a la seva empresa la data d’inici i final amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius. Es tracta d’un permís:

-          No remunerat.

-          Es pot sol·licitar fins que l’infant tingui 8 anys.

-          La durada no pot ser superior a 8 setmanes, sigui de forma continua o discontinua.

-          És intransferible.

-          Podrà gaudir-se de manera flexible.

Ampliació del dret a l’adaptació de la jornada de les persones Reduccions de jornada i permisos:

Aquest dret es podrà gaudir quan:

-          S’acreditin deures de tenir cura dels fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins a 2n grau del treballador, així com d’altres persones dependents quan, aquestes darreres, convisquin en el mateix domicili i no puguin valdre’s per elles mateixes. En cas que l’empresa es negui, haurà de justificar aquesta oposició, o bé, trobar una alternativa.

-          També el podran gaudir les persones treballadores que hagin d’atendre directament a un familiar fins a segon grau per consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre i quan no existeixin familiars per consanguinitat directe fins a 2n grau.

-          Finalment, s’amplia el dret a la reducció de jornada per la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i tinguin càncer o alguna altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23 anys.

Permís de 15 dies per parella de fet:

Per altra banda, també ha entrat en vigor un permís remunerat de 15 dies per registre a les parelles de fet i així equiparar-ho al registre dels matrimonis.

 

 

 

 

Fonts: Iberley i 324

 

 

[ home ]   [ Serveis ]   [ Notícies ]   [ Contactar ]   [ Calendari ]   [ Login

Assessoria Soler Jordi Soler Camps C/ Marquès de Palmerola, 50 08512 Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona)
93 850 20 14 info@assessoriasoler.com www.assessoriasoler.com contactar
[ nota legal ]  [ política de privacitat ]   © 2024